25 Sep 2012 @ 7:37 PM 

SORULAR – PROJE YÖNETİMİ

Verdiğim proje yönetimi eğitimleri esnasında, katılımcılardan muhtelif sorular geliyor. Aşağıda, o sorulardan bazıları ve benim verdiğim cevaplar bulunmaktadır. Onları dört bölüme ayırdım.

Can İzgi, PMP®

.


1. BÖLÜM: Proje Yönetimi ile ilgili genel sorular


Soru: Şekilde gösterilen durumu, kullandığım proje yönetimi yazılımında tanımlayamıyorum çünkü B aktivitesinin başlangıç tarihinde bir belirsizlik bulunmaktadır. Bu belirsizliğin sebebi, testin kaç kere tekrarlanacağının bilinmemesidir. Maalesef proje zaman planı hazırlarken bu durumla çok sık karşılaşıyorum ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.

Surec 1

Cevap (Can İzgi, PMP®): Böyle bir durumda aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz..

BİRİNCİ YÖNTEM


Aşağıdaki şekle bakalım:

Surec 2

Kırmızı çizgiler ile işaretli kısmın içindekileri tek aktivite olarak gösterelim. Aktivitenin ismine de “Test Süreci” diyelim. Bu aktivite için süre, maliyet ve efor değerleri olarak kötümser tahminlerimizi girelim ve projemizi üst seviye kısıtlara uyacak şekilde planlamaya çalışalım. Mesela, bu aktivitenin zaman tahminini yaparken şöyle düşüneceksiniz: “Bu süreç için en fazla ne kadar zaman harcanır?” Bu şekilde yaptığınız süre tahminini zaman planına kaydedip, projenizin istenen zamanda bitmesi için gerekli olan zaman planlaması çalışmalarını yapmaya devam edeceksiniz. Bu aktivite için, yukarıda anlatılan konulara değinen açıklayıcı bir not yazmak da faydalı olur.


Şema aşağıdaki gibi olacaktır:

Surec 3

İKİNCİ YÖNTEM


Zaman planının o kısmını aşağıdaki şekildeki gibi gösterelim:

Surec 4

Burada “Test” isimli aktivite, testi ilk sefer yaptığınız çalışmayı göstermektedir. “Düzeltici Eylemler” isimli aktivite ise, testi ilk sefer yaptıktan sonra “B” aktivitesi başlayana kadar yapacağınız çalışmaların tümünü göstermektedir. Bu çalışmaların içinde testin defalarca tekrar edilmesi de bulunabilir. Yukarıdaki paragrafta mavi renkle yazılmış olan bilgiler, “Düzeltici Eylemler” isimli bu aktivite için de geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ YÖNTEM

En fazla testi kaç kez yapmak zorunda kalırım?” diye düşünün ve testin o kadar defa tekrar edildiğini gösteren bir zaman planı hazırlayın. Mesela “Testi en fazla 3 kez yapmak sorunda kalırım.” diye düşünüyorsanız, diyagram aşağıdaki gibi olacaktır:

Surec 5

T1: Testin ilk defa yapılışı

D1: Testin ilk defa yapılışından sonra ortaya çıkan hataların düzeltilmesi

T2: Testin ikinci defa yapılışı

D2: Testin ikinci defa yapılışından sonra ortaya çıkan hataların düzeltilmesi

T3: Testin üçüncü defa yapılışı

Not: Yukarıda bahsedilen üç yöntem de kötümser tahminleri referans almaktadır. Projenin yürütme aşamasında o süreç daha kısa sürerse, aradaki zaman (ve maliyet ve efor) farkını risk rezervi olarak kullanabileceğinizi ümit edersiniz.


Soru: Çalıştığım şirketteki proje planlama dokümanlarını hazırlarken, projenin kapsamını ve projenin kapsamı haricindeki konuları ayrı ayrı açıklamam bekleniyor. Projenin kapsamını açıkladığım bölümde yazılı olamayan her şey, zaten projenin kapsamı dışında değil midir?


Cevap (Can İzgi, PMP®): Sizin dediğiniz doğru; projenizin kapsamını açıkladığınız bölümde yazılı olmayan şeyler projenin kapsamı dışında olacaktır. Fakat buna rağmen, genellikle, kapsam dışında olduğunun vurgulanmasında fayda olan konular bulunur. Projenin kapsamı haricindeki konuların belirtildiği bölüm ile ilgili olarak sizden beklenen de budur. Bu bölümde sizden beklenen, projenin kapsamı dışında olan her şeyi yazmanız değildir.

Projelerde sık rastlanan bir durum, projenin kapsamına nelerin dahil olacağı konusundaki belirsizliklerdir. Kapsamı detaylıca açıklayan bir doküman hazırlayıp ilgili kişilerle paylaşsanız bile, proje bitene yakın bir zamanda, ilave bir konunun kapsama dahil edilmesi yönünde istek gelebilir. Bu, iki tarafı da zor durumda bırakabilir. Planlama dokümanlarını hazırlarken, bu tip isteklerin neler olabileceğini tahminlemeye çalışın. Projenin kapsamını ve projenin kapsamı haricindeki konuları açıklayan dokümanı ilgili kişilere onaylatın veya (mümkün olmuyorsa) en azından onlarla paylaşın. Bazı konuların kapsama dahil olup olmayacağı konusunda bir fikir ayrılığı varsa, bu konuların neler olduğu erken bir safhada ortaya çıksın ve mümkünse karara bağlansın.


Soru: Bir projenin planlama aşamasında, riskleri listelerken, çok fazla sayıda risk listeye eklenebilirmiş gibi geliyor bana. Bunun sınırı nedir?

Cevap (Can İzgi, PMP®): Dediğiniz doğru. Projenin başarısını etkileyebilecek belirsizlikleri yazarken, gereğinden uzun bir listenin ortaya çıkma durumu vardır. “Projenin başarısını etkileyebilecek bütün belirsizlikleri yazmak gerekir.” şeklinde bir görüşü benimsememek gerekir. Risk listesine eklenecek maddelerde, aşağıdaki özelliklerin bulunması gerekir:

* Belirsizlik o derece önemlidir ki, detaylı analize tabi tutmaya değer.

* Bu belirsizliğe karşı detaylı bir aksiyon planı oluşturulacaktır, veya en azından – bir aksiyon planı oluşturulmasa bile – detaylı bir aksiyon planı oluşturulması konusu ciddi bir şekilde düşünülecektir. Oluşturulacak aksiyon planı ilave maliyet, zaman, iş gücü (insan kaynağı kullanımı) gerektirebilir.

Soru: Şirketin hazır şablonlarını kullanarak, proje planlama dokümanlarını hazırlarken, varsayımları ve riskleri listelediğim bölümler var. Bu iki bölümde tamamen aynı konulardan bahsetmem gerekir, öyle değil mi? Mesela, “Proje esnasında yıllık enflasyonun %25’i aşmayacağı varsayılmaktadır.” şeklinde bir madde varsayım listesinde bulunuyorsa, “Proje esnasında yıllık enflasyonun %25’i aşması” şeklinde bir madde de risk listesinde bulunacaktır.

Cevap (Can İzgi, PMP®): Hayır, bu doğru değil. Tam tersine, varsayım listenizdeki maddelerle risk listenizdeki maddeler arasında hiç bir örtüşme olmaması gerekir.

Bir proje varsayımı belirlendikten sonra, onun doğru çıkmaması durumda nasıl bir etki oluşacağı konusunu değerlendirmek gerekir. Fakat, bu varsayım detaylı bir analize tabi tutulmayacak, bu varsayımın doğru çıkması için bir aksiyon planı hazırlanmayacak, ve bu varsayım doğru çıkmazsa yapılması gereken işler çok detaylıca planlanmayacaktır.

Bir proje riski belirlendikten sonra, bu risk detaylı bir analize tabi tutulacaktır. Bu riske karşı nasıl bir aksiyon planı geliştirmek gerektiği konusu detaylıca incelenip, bir karara bağlanacaktır. Oluşturulacak olan aksiyon planı, ilave maliyet, zaman ve insan kaynağı gerektirebilir.

Örnek:

Lisedeki astronomi kulübü öğrencileri bir ilkokul müdürü ile şu konuda anlaşır: Bir ay sonra gözlemlenmesi planlanan güneş tutulması esnasında, üç tane 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi fotoğraflar çekeceklerdir. Ertesi günü bir sunum yaparak, güneş tutulması fotoğraflarını velilere göstereceklerdir. Bu sunum için velilere bir davetiye yollanır ve güneş tutulması esnasında hava şartlarının uygun olmaması durumunda sunumun iptal edileceği söylenir. Astronomi kulübü üyeleri, bu üç ilkokul öğrencisine konuyla ilgili eğitimler vermeye başlar.

Proje varsayımı: “Güneş tutulması esnasında hava şartlarının uygun olacağı varsayılmaktadır.” Güneş tutulmasının hangi mevsimde olacağına ve hangi lokasyondan izleneceğine bağlı olarak, bu makul bir varsayım olabilir. Bu varsayımın doğru çıkmama ihtimali çok az olabilir. Yine de, varsayımın doğru çıkmaması durumunda nasıl bir etki oluşacağı değerlendirilmiştir; sunum yapılmayacaktır. Bundan öteye bir analiz ve aksiyon planı hazırlanmamıştır. (Astronomi ile profesyonel olarak uğraşan kişiler olsalardı, o bölgedeki hava şartları kötü olsa bile, güneş tutulmasının fotoğrafını çekmek için bir aksiyon planı hazırlamayı düşünebilirlerdi.)

Proje riski: “Güneş tutulmasını direk çıplak gözle izlemek, insan gözüne zarar verebilir; 10 yaşındaki üç ilkokul öğrencisinin böyle bir şey yapma riski vardır.” Astronomi kulübü üyeleri bu konuyu detaylıca tartışıp, şu şekilde bir çalışma yapmaya karar verirler: İlkokul öğrencilerine eğitim verirken, bu konunun önemini vurgulayacaklardır. İlaveten, güneş tutulması esnasında bir kişi, sadece bu üç öğrencinin direk güneşe bakıp bakmadığını takip edecek ve başka hiç bir iş yapmayacaktır.

Soru: Kazanılmış Değer Yöntemi’ni (Earned Value Management) kullanarak projelerimizin performansını takip ediyoruz. Plandan sapmalar aynı oranda devam ederse, revize bütçe tahmini yapmak kolaydır (lineer yaklaşım):

EAC = BAC / CPI

EAC: Estimate at Completion (Tahmini Tamamlanma Maliyeti)

BAC: Budget at Completion (Planlanan Bütçe)

CPI: Cost Performance Index (Maliyet Performans Endeksi)

Aynı durum için, projenin revize bitiş tarihi hesaplanabilir mi?

(Kazanılmış Değer Yöntemi, PMP® sertifika sınavının konularından önemli bir tanesidir. Projenizde bir şey satın almanız gerekmiyorsa da ve proje ekip üyelerinin maaşları açıklanmıyorsa da, bu yöntemi kullanmak mümkündür. Böyle bir durumda, para birimini kişi*saat olarak kabul etmek mümkündür.)


Cevap (Can İzgi, PMP®): Evet, hesaplanabilir. Şu şekle bakınız:

EVT


AC: Actual Cost (Gerçekleşen Maliyet)

PV: Planned Value (Planlanmış Değer)

EV: Earned Value (Kazanılmış Değer)

TB: Baseline Duration (Temel Çizgiye Göre Süre)

TC: Calculated Duration (Hesaplanan Süre)

BAC: Budget at Completion (Planlanan Bütçe)

EAC: Estimate at Completion (Tahmini Tamamlanma Maliyeti)

PVu: Planned Value at time equals u (zamanın u’ya eşit olduğu noktadaki Planlanmış Değer)

EVu: Earned Value at time equals u (zamanın u’ya eşit olduğu noktadaki Kazanılmış Değer)

a: Angle (Açı)

CPI: Cost Performance Index (Maliyet Performans Endeksi)

SPI: Schdule Performance Index (Zaman Çizelgesi Performans Endeksi)

İki değişik üçgene bakarak a açısının tanjantını alırsak (karşı kenar bölü komşu kenar),

tan a = EVu / TB = PVu / TC

Buradan da şu sonuç ortaya çıkar:

TC = TB / (EVu / PVu)

TC = TB / SPI

Soru: Toplam Varsayım Noktası (Point of Total Assumption) satıcının karının sıfır olduğu noktayı mı gösterir?

Cevap (Can İzgi, PMP®): Hayır. Şu şekle bakınız:

PTA

AC: Actual Cost (Gerçekleşen Maliyet)

AP: Actual Price (Gerçekleşen Fiyat)

TC: Target Cost (Hedef Maliyet)

PTA: Point of Total Assumption (Toplam Varsayım Noktası)

TP: Target Price (Hedef Fiyat)

CP: Ceiling Price (Tavan Fiyat)

bsr: Buyer’s Share Ratio (Müşterinin Paylaşım Oranı)

PTA = TC + ( CP – TP ) / bsr

Satıcının karının sıfır olduğu noktada: AP = AC

Dolayısıyla, satıcının karının sıfır olduğu noktada, PTA = CP olmak zorunda değildir.

Sonuç: Genel olarak, PTA (Point of Total Assumption) satıcının karının sıfır olduğu noktayı göstermez. Özel bir durum olan, sadece PTA = CP iken, PTA satıcının karının sıfır olduğu noktayı gösterir.


Soru: Enerji sektöründe çalışıyorum. Bizim projelerimizin uzunluğu 15 sene ile 30 sene arasında değişiyor. Projelerimizin çok uzun soluklu olduğunu göz önüne alırsak, PMI® uygulamalarını takip edebilir miyiz?


Cevap (Can İzgi, PMP®): Kesinlikle evet. PMI® uygulamalarının çok güzel bir özelliği, değişik özellikteki birçok proje için tamamen uygun olmasıdır. Projelerinizi fazlara ayırırken, PMI®’ın tanımladığı yöntemi kullanabilirsiniz. Her bir fazın içinde yapılacak olan çalışmalar için de PMI® uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Soru: Farz edin ki, hiç tanımadığınız birisine rastladınız. Anında göze çarpan belirgin bir özelliği bulunmamaktadır. İkiniz de isminizi söyleyerek selamlaştınız. Çok kısa bir süre sonra, bu kişinin bir proje yöneticisi olup olmadığını tahmin edebiliyor musunuz?

Cevap (Can İzgi, PMP®): Hayır, tahmin edemiyorum. Ayrıca, hangi sektörde çalıştığını bilmiyorsam, tahmin etmem daha da zor olur.

Soru: Şirketimde proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Proje ekip üyeleri ve ben değişik lokasyonlarda bulunduğumuz zamanlarda, koordinasyon konusunda sıkıntı çekiyorum. Mesela, ben şirkette çalışırken, o anda başka bir lokasyondaki ekip üyesi Ahmet bana telefon ediyor. Ekip üyesi Mehmet’in işiyle ilgili konuları benimle tartışmak istiyor. Oysaki o anda, ekip üyesi Mehmet de şirket dışında, başka bir lokasyonda bulunmaktadır. Ne yapmamı önerirsiniz?

Cevap (Can İzgi, PMP®): Telekonferans yapmanızı öneririm. Ekip üyesi Ahmet size telefon edince, şu şekilde cevap verebilirsiniz: “Bir dakika telefondan ayrılmayın, Mehmet’i konferansa alıyorum. Bu konuyu üçümüz beraber tartışalım.”

Soru: Üniversite son sınıfta okuyorum. Mezun olduktan sonra, proje yöneticisi olarak kariyer yapmak istiyorum. Bu mesleğin bana getireceği faydalar neler olacaktır?

Cevap (Can İzgi, PMP®): Bu konuyla ilgili bir kitap yazmak mümkündür. Yine de size bir kaç örnek vereyim: Büyük bir ihtimalle, işinizi sıkıcı değil, enteresan bulacaksınız. Hem “hard skills” hem de “soft skills” gerektiren konularla ilgili deneyim kazanacaksınız. Bakış açınız genişleyecek. Mesleğinizin günlük hayatınıza olumlu etkilerini görmek de olasıdır. Mesela, özel hayatınız da daha planlı ve düzenli bir şekle gelebilir ve zor durumlarda ne yapmanız gerektiği konusunda daha iyi bir karar alabilirsiniz.

Soru: Dünyada ve Türkiye’de, PMI® uygulamaları en yaygın olarak takip edilen proje yönetimi uygulamalarıdır. İki aylık bir projeyi yöneteceğim. Proje süresi nispeten kısa olacağı için, PMI® uygulamalarını bu projede kullanmam uygun olur mu?

Cevap (Can İzgi, PMP®): Kesinlikle evet. Verdiğim eğitimlerde, zaman zaman, bir ay süren bir projede PMI® uygulamalarının nasıl kullanıldığını ve buna bağlı olarak projenin başarılı olduğunu sınıfa anlatırım. PMI® uygulamalarının çok güzel bir özelliği, değişik özellikteki birçok proje için tamamen uygun olmasıdır.

2. BÖLÜM: PMP® sertifika sınavı ile ilgili sorular

Soru: Project Management Institute® Proje Ekibinin Oluşturulması (Acquire Project Team) sürecini tanımlamaktadır. Bu süreci, proje planlama (planning) aşaması bittikten sonra gerçekleştirilecek olan proje yürütme (executing) aşamasının bir parçası olarak listelemektedir. Proje ekibinin oluşturulması ile ilgili çalışmaları daha erken bir safhada yapmak gerekmez mi?

Cevap (Can İzgi, PMP®): Sizin düşünceniz doğru, fakat Proje Ekibinin Oluşturulması (Acquire Project Team) sürecinde yapılması beklenen çalışma, sıfırdan başlayıp bir proje ekibi oluşturmak değildir. Bu süreçte yapılması beklenen çalışma, proje ekibinin içeriğinin değişmesi veya önceden rol olarak belirlenen ekip üyeleri pozisyonlarının isim olarak kesinleşmesi ile ilgili çalışmalardır. Aşağıda, bu süreçte yapabileceğiniz çalışmalarla ilgili örnekler bulunmaktadır.

* Projenin yürütme aşaması başladıktan üç ay sonra, proje yöneticisi çağrı merkezinin bölüm yöneticisi ile görüşür. Bölüm yöneticisine şöyle der: “Proje planlama çalışmalarını yaparken sizinle görüşmüştüm. Projenin yürütme aşaması başladıktan üç ay sonra, iki tane çağrı merkezinde çalışan elemana ihtiyaç duyacağımı söylemiştim. Siz de çağrı merkezindeki iki kişiyi proje için görevlendireceğinizi taahhüt etmiştiniz ama isimlerini o anda verememiştiniz. Zaman geldi. Bu iki kişi kimler olacak?” Çağrı merkezi bölüm yöneticisi “Deniz ve Umut.” diye cevap verir. Proje yöneticisi Deniz’in ve Umut’un isimlerini ilgili dokümanlara kaydeder ve bu iki kişi proje ile ilgili gerekli çalışmaları yapmaya başlar.

* Projenin yürütme aşamasında, proje ekip üyesi Haşim şirketten ayrılır. Bu, öngörülmemiş olan bir durumdur. Proje yöneticisi, Haşim’in pozisyonunu doldurmak için Utku’yu proje ekibine dahil eder.

* Projenin yürütme aşamasında, bir değişiklik talebi onaylanır. Bu sebepten dolayı, proje ekibine bir IT uzmanını eklemek gerekecektir. Proje yöneticisi, IT uzmanı Ahmet’i proje ekibine dahil eder.

* Projenin yürütme aşamasında, proje yöneticisi şunu far keder: Proje ekip Üyesi Ali, proje ekip üyesi Veli’nin yaptığı işi yapmayı tercih etmektedir ve bu konuda yeterli yetkinliği vardır. Veli ise Ali’nin  yaptığı işi yapmayı tercih etmektedir ve bu konuda yeterli yetkinliği vardır. Proje yöneticisi, Ali’nin işini Veli’ye, Veli’nin işini de Ali’ye verir. İlgili dokümanlar güncellenir.

Soru: PMP® sınavında Microsoft Project ile ilgili soru çıkar mı?

Cevap (Can İzgi, PMP®): Sınavda Microsoft Project ile ilgili soru çıkmaz.

Soru: PMP® sertifika sınavı ilk olarak hangi sene yapılmıştır?

Cevap (Can İzgi, PMP®): 1984.

Soru: Proje yöneticisi olarak çalışan iş arkadaşım, PMP® sertifikasını kazandıktan sonra daha da profesyonel bir tarzda konuşmaya başladı. Başka şirketlerde çalışan kişiler de, size buna benzer gözlemlerini anlatıyor mu?

Cevap (Can İzgi, PMP®): Evet, zaman zaman, muhtelif şirketlerde çalışan kişiler bana bu tip gözlemlerini aktarır.

3. BÖLÜM: Microsoft Project ile ilgili sorular

Soru: Microsoft Project’te en sık kullandığınız raporlar nelerdir?

Cevap (Can İzgi, PMP®):Visual Reports” kısmındaki “Resource Work Summary Report” ve “Cash Flow Report”.

Soru: “Microsoft Project 2010” ile “Microsoft Project 2007”yi kıyaslarsak, ikisi arasındaki ilk göze çarpan fark nedir?

Cevap (Can İzgi, PMP®): İlk göze çarpan şey, menülerin ve araç çubuklarının yerini, komutları gösteren bir şeritin almasıdır.

Soru: Microsoft Project ile hazırlanan projelerde yer alan aktiviteleri, ilişkili proje ekip üyelerine e-mail ile göndermek mümkün müdür?

Cevap (Can İzgi, PMP®): Evet. Microsoft Project Server yoksa, ”task mailer”ı kullanmak mümkündür.

Soru: İstanbul Kurumsal Gelişim’de hangi proje yönetimi yazılımını kullanıyorsunuz?

Cevap (Can İzgi, PMP®): Microsoft Project’i kullanıyoruz.

4. BÖLÜM: Geyik sorular.

Soru: Hocam, burcunuz yengeç mi?

Cevap (Can İzgi, PMP®): Evet! Doğru tahmin ettiniz! Bravo!

Soru: Hocam sizin PMP® sertifikanız var mı?

Cevap (Can İzgi, PMP®): :-) :-) :-)

(Katılımcı bu soruyu, ciddi bir tavırla, PMP® Sertifika Sınavına Hazırlık kursunun ilk gününde sordu! İlk defa bu tip bir soruyla karşılaştım. Çok şaşırmıştım. Sınıf kahkahaya boğuldu.)

Soru: Bir bilmece: Kertenkelenin dişisine ne denir? (Çok konforlu bir eğitim salonuna kertenkele girmişti. :-) )

Cevap (Can İzgi, PMP®): Kertilenkele. :-) (Cevabı önceden biliyordum.)

Soru: “Kaçıncı” kelimesinin İngilizce karşılığı nedir? (Katılımcı bu soruyu ders arasında sordu.)

Cevap (Can İzgi, PMP®): “What is the rank of …” veya buna benzer bir şekilde ilgili cümleyi tercüme etmek gerekir.

Örnek:

Satürn Güneş Sistemi içinde, Güneş’ten itibaren kaçıncı gezegendir?

What is the rank of Saturn in the Solar System from the Sun?

Soru: Hocam, işinizi severek yaptığınızı gözlemliyorum. Karakteriniz mi eğitmenlik için çok uygun, yoksa kendi kendinizi motive etmeye mi çalışıyorsunuz?

Cevap (Can İzgi, PMP®): Her ikisinin bir karışımı söz konusu…

Soru: Hocam hafızanız çok kuvvetli. Dört sene önce sizden kısa bir kurs almış olmama rağmen, az önce beni görünce hemen hatırladınız. İsmimi, soyadımı ve hangi şirkette çalıştığımı söylediniz. Hangi senede eğitim aldığımı ve eğitim salonunda nerede oturmuş olduğumu hatırladınız. Bu nasıl oluyor? (Katılımcı bu soruyu ilk ders başlamadan önce sordu.)

Cevap (Can İzgi, PMP®): Bilmem? Bazı şeyler uzun bir süre aklımda kalıyor. Şunu da belirtmek isterim ki, sizinle az önce karşılaştığım zaman hatırladığım konular, herkes için geçerli olmayacaktır. Benim kurslarımdan birine katılmış olmasına rağmen, daha sonra rastladığımda, simasını hiç hatırlayamadığım kişiler de olmuştur.

(http://www.projeyonetimi.com/tc.asp?icid=608&itype=i)
(http://www.projeyonetimi

___________________________________________________________

Copyright © 2012 Can İzgi, PMP® – All Rights Reserved.

Tags Categories: 01. Sorular - Proje Yönetimi Posted By: admin
Last Edit: 07 Jul 2017 @ 03 15 PM

EmailPermalinkComments Off on Sorular – Proje Yönetimi
\/ More Options ...
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 18
 • Comments » 5
Change Theme...
 • VoidVoid « Default
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight

1. Özgeçmiş (Türkçe)  No Child Pages.

3. Lebenslauf (Deutsch)  No Child Pages.

4. Makale (Türkçe)  No Child Pages.